Suplementy diety, żywność wzbogacana i specjalnego przeznaczenia muszą spełniać wymagania ogólne określone w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz dodatkowo wymagania szczegółowe określone w odpowiednich przepisach szczegółowych.

Podstawowe wymagania zdrowotne oraz odnoszące się do znakowania żywności zawarte są w dziale II ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepisy te odnoszą się m.in. do; substancji dodatkowych i enzymów spożywczych, aromatów i rozpuszczalników, zanieczyszczeń żywności, napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym, znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

W ww. II dziale ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zamieszczono także dwa rozdziały odnoszące się bardziej szczegółowo do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia (rozdział 6), suplementów diety oraz wzbogacania żywności (rozdział 7), jak również żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu (rozdział 8).

Dodatkowo w zakresie znakowania tych kategorii żywności zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.