Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 przedsiębiorca wprowadzający do obrotu nową żywność lub nowy składnik żywności, który stanowi odpowiednik już istniejącej żywności lub składnika żywności powiadamia Komisję Europejską o wprowadzeniu do obrotu takiego ekwiwalentu, przedstawiając powszechnie dostępne i uznane dane naukowe lub opinię opracowaną przez kompetentną jednostkę naukowo-badawczą (w Polsce: IŻŻ, NIZP - PZH oraz PIWET), które stanowią odpowiednik już istniejącej żywności lub składników żywności pod względem: składu, wartości odżywczej, metabolizmu, przeznaczenia, poziomu zawartych w nich substancji niepożądanych.

Procedura ta dotyczy zarówno odpowiedników substancji lub produktów obecnych od dawna na rynku wspólnotowym (np.: odpowiedników uzyskanych w drodze innowacyjnego procesu technologicznego), jak i składników lub produktów dopuszczonych do obrotu w drodze decyzji Komisji Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 258/97.

Przesyłane do Komisji Europejskiej notyfikacje dotyczące produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy każdorazowo kierować do wiadomości Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komisja Europejska przed upływem 60 dni przesyła otrzymaną notyfikację do państw członkowskich oraz na ewentualne ich żądanie – kopie przedstawionych dokumentów.