Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu na terenie Polski muszą być uznane jako naturalne wody mineralne przez:

  1. Głównego Inspektora Sanitarnego, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa, albo

  3. Głównego Inspektora Sanitarnego albo właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego.

Uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego o uznanie danej wody jako naturalnej wody mineralnej.

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane dotyczące producenta wody (siedziba oraz adres zakładu, w którym będzie produkowana naturalna woda mineralna),

  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile producent wody taki numer posiada,

  3. numer identyfikacji podatkowej,

  4. informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których wydobywana jest woda,

  5. informacje o właściwościach wynikających z przeprowadzonej oceny i kwalifikacji rodzajowej wody,

  6. nazwę handlową, pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu,

  7. informacje nt. stopnia nasycenia i pochodzenia dwutlenku węgla,

Do wniosku należy dołączyć aktualną ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej oraz wyniki analizy fizykochemicznej wody oraz wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.

 

W przypadku importera, który zamierza wprowadzić do obrotu naturalną wodę mineralną pochodzącą z kraju trzeciego oprócz wniosku i dokumentów o których mowa powyżej, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie właściwego organu tego państwa o spełnianiu przez tę wodę wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz zobowiąże się do przeprowadzania regularnych kontroli warunków wydobywania, transportu i rozlewu tej wody. Zaświadczenie jest ważne przez okres nieprzekraczający 5 lat od daty jego wydania.

 

Etykieta musi być zgodna z wymaganiami określonymi w:

- ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

 

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody przeprowadzana jest przez jednostkę naukową lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Obecnie jednostką upoważnioną przez Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania oceny i kwalifikacji rodzajowej wody jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (adres: Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych, ul. Słowackiego 8/10, 60-823 Poznań).

 

Wykaz naturalnych wód mineralnych ogłaszany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie obwieszczenia (wydawanego raz do roku).

Obecnie obowiązuje Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ poz. 46).

 

Po uznaniu wody za naturalną wodę mineralną, wodę umieszcza się w ww. obwieszczeniu. Po przekazaniu obwieszczenia GIS do wiadomości Komisji Europejskiej wody są zamieszczane w unijnym wykazie naturalnych wód mineralnych. Wody takie mogą być przedmiotem obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.