W dniu 16.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (KBŻiŻ) Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.

Tematem posiedzenia była realizacja ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Komisji  w dniu 28 września 2018 r. dotyczących wyników II etapu badania pobrania z dietą substancji dodatkowych – azotynów zrealizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostało sfinalizowane w grudniu 2018 r.

Analiza ww. raportu wykazała, że pobranie z dietą azotynów nie wiąże się ze nadmiernym narażeniem populacji polskiej na ten związek. Wszystkie badane grupy osób charakteryzowały się średnim pobraniem azotynu sodu na poziomie bezpiecznym (poniżej wartości ADI). Średnia wartość pobrania była poniżej 50%, zaś połowa badanej grupy nie przekraczała 26% ADI. Szczegółowa analiza nie potwierdziła wyników wstępnej oceny przeprowadzonej w pierwszym etapie, wskazującej na przekroczenia ADI.

Rekomendacje KBŻiŻ Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

Jednakże, mając na uwadze zwyczaje żywieniowe różnych grup ludności, Komisja rekomenduje prowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa na temat prawidłowego żywienia, w tym m.in. zaleceń wynikających z Piramidy Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia oraz wytycznych Instytutu Matki i Dziecka w zakresie żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3 lat, które są szczególnie wrażliwą grupą konsumentów.

Edukacja powinna uwzględnić promowanie diety bogatej w produkty nieprzetworzone i ograniczenie spożywania żywności przetworzonej w tym przetworów mięsnych.