Zgodnie z artykułem 41 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt został przygotowany kolejny Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP – Multi Annual National Control Plan).

Wieloletni Plan Kontroli zawiera informacje dotyczące struktury i organizacji systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce obejmującego wszystkie sektory i wszystkie etapy łańcucha produkcji żywności w szczególności:

 • bezpieczeństwo żywności,
 • bezpieczeństwo pasz,
 • zdrowie zwierząt,
 • dobrostan zwierząt,
 • zdrowie roślin zgodnie z art. 59 rozporządzania 882/2004.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są organami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację wieloletniego planu kontroli.

Wieloletni Plan Kontroli uwzględnia działania:

 1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. Inspekcji Weterynaryjnej,
 3. Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 4. Inspekcji Handlowej,
 5. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem Wieloletniego Planu Kontroli jest skonsolidowanie i zintegrowanie na poziomie krajowym planów kontroli właściwych władz z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego wszystkich sektorów objętych prawem paszowym, żywnościowym, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz roślin.

W Wieloletnim Planie Kontroli zawarto:

 • przegląd struktury i zadań właściwych organów:
 • wskazuje instytucje, które są wyznaczone jako właściwe organy odpowiedzialne za kontrole urzędowe na wszystkich szczeblach tj. centralnym, regionalnym i lokalnym,
 • opis zadań i obowiązków organów urzędowej kontroli,
 • wykaz laboratoriów referencyjnych,
 • obszary dla których zostały wyznaczone oraz właściwe organy odpowiedzialne za te laboratoria,
 • procedury wyznaczania laboratoriów urzędowej kontroli oraz rozwiązania mające zapewnić, że laboratoria te spełniają i działają zgodnie z odpowiednimi normami
 • opis organizacji i sposobu prowadzenia audytu właściwych organów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczegółowy Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP) znajduje się w sekcji Może Ci się przydać.

Raport roczny z realizacji Zintegrowanego Wieloletniego Planu Kontroli dla Polski

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt do dnia 30 czerwca każdego roku przygotowywany jest raport roczny z realizacji Wieloletniego Planu Kontroli. Raport przekazywany jest Komisji Europejskiej.

Raport roczny uwzględnia następujące informacje:

 • wszystkie zmiany dokonane w wieloletnich krajowych planów kontroli,
 • wyniki kontroli i audytów,
 • rodzaj i liczbę przypadków zidentyfikowanej niezgodności,
 • działania mające na celu efektywne funkcjonowanie wieloletnich krajowych planów kontroli.

Raporty roczne z ostatnich lat są do pobrania w sekcji Może Ci się przydać.