Dlaczego Światowy Dzień Wody?

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy Światowy Dzień Wody na 22 marca 1993 r. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody!

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem:

Woda i zmiany klimatu: co to oznacza dla Nas?

Światowy Dzień Wody obchodzony w dniu 22 marca 2020 dotyczy wody i zmian klimatu – oraz tego, jak oba te czynniki są ze sobą nierozerwalnie związane. Odpowiednie dostosowanie się do obecnych i przyszłych skutków zmian klimatu związanych z wodą pozwoli na ochronę zdrowia i życia. Racjonalne korzystanie z wody ograniczenie również emisję gazów cieplarnianych.

Nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie. Każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

Prostym krokiem, który będzie stanowił nasz wkład w racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi jest mądre ich wykorzystywanie, nie marnowanie wody w naszym życiu codziennym.

Tysiące ludzi rejestruje swoje działania na rzecz klimatu na stronie internetowej ActNow Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sprawdź wszystkie proste zmiany stylu życia, które pomogą uratować planetę: World Water Day Toolkit.

Woda przeznaczona do spożycia w kontekście ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje[1], iż najważniejszymi zasadami w zakresie zapobiegania COVID-19 są:

  • Częsta i właściwa higiena rąk, która stanowi najważniejszy środek zapobiegawczy. Pracownicy branży wodociągowo-kanalizacyjnej powinni pracować tak, aby mieć możliwość częstej i regularnej higieny rąk poprzez sprawdzone urządzenia i właściwe techniki zmiany zachowania.
  • Istniejące wytyczne WHO[2] dotyczące bezpiecznego zarządzania jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi i urządzeniami sanitarnymi mają zastosowanie do COVID-19. Wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa nie jest zalecane. W szczególności proces dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przyczynia się do szybszego eliminowania wirusa COVID-19.

Dostęp do bezpiecznej wody w Polsce

W roku 2019 około 99,7% konsumentom dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast jedynie w około 0,3% mieszkańcom dostarczano wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia.

Struktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce przedstawia się następująco:

Niewątpliwie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat wymagań, jakie powinna spełniać bezpieczna i „zdrowa” woda do spożycia, wodociągi podnoszą stale jakość świadczonych usług, starając się dostarczyć produkt o jak najwyższej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach badań jakości wody w kraju.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie kontrolowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę (zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.). Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok. Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco analizują wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych zarówno w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Sanitarną jak również otrzymane od podmiotów prowadzących zbiorowe zaopatrzenie. W zależności od wyników podejmują działania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Każdorazowo w przypadku kwestionowanej jakości wody wszczynane są postępowania celem jak najszybszego podjęcia działań naprawczych przez podmiot zbiorowego zaopatrzenia i doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. W proces przywracania jakości wody i nadzoru nad działaniami naprawczymi włączone są nie tylko podmioty zbiorowego zaopatrzenia i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ale również gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy.

Odpowiedzialności za jakość wody – wodociągi odpowiadają za jakość wody do głównego przyłącza do budynku – dalsza odpowiedzialność za sieć leży po stronie administratora budynku.

Gdzie można znaleźć informacje o jakości wody?

Informacje o jakości wody można uzyskać u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którzy dysponują aktualnymi komunikatami i ocenami jakości wody dostarczanej przez wodociąg. Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwe do sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia również posiadają aktualne informacje w tym zakresie.

W przypadku kwestionowanej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumenci informowani są poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne o jej jakości, zaleceniach postępowania oraz ewentualnej możliwości wykorzystania wody. Komunikaty są opracowywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów.

 

 

[1] https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

[2] https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinking-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/