Sprawozdanie z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.), Główny Inspektor Sanitarny w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi co 3 lata publikuje sprawozdanie z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który obejmuje okres 3 lat kalendarzowych. Sprawozdanie jest wymogiem dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 13 Sprawozdawczość).

Definicja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oznacza:

  1. wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach;
  2. wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagania dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), które jest zgodne z dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w ww. rozporządzeniu wymagania.

Zakres i formy publikowania sprawozdania

Sprawozdanie opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zawiera dane o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce za lata 2014-2016 i obejmuje wodociągi produkujące powyżej 1000 m3 wody na dobę lub zaopatrujące powyżej 5000 osób.

Sprawozdanie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawiera zagregowaną informację dotyczącą podstawowych danych o wodociągach (produkcja wody, liczba osób zaopatrywanych), liczbie i wykazie badanych parametrów jakości wody i ich przekroczeniach skutkujących wydaniem przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji o braku przydatności wody do spożycia. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie wyników z badań monitoringowych wody do spożycia, prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

PL_WISE_DWD_20142016

 

Krajowy raport za lata 2014-2016, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, został zamieszczony na stronie Europejskiej Agencji Środowiska (https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/dwd/envwlrzrq/) i odpowiada wytycznym Europejskiej Agencji Środowiska: Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC (https://rod.eionet.europa.eu/obligations/171).

Sprawozdania za lata 2005-2013

Wcześniejsze krajowe raporty podsumowujące jakość wody do spożycia w cyklach trzyletnich, dostępne są publicznie i można je pobrać ze strony internetowej Europejskiej Agencji Środowiska:

2005-2007- https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/dwd/envsafa1g/

2008-2010 – https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/dwd/envt0ynow/

2011-2013 – https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/dwd/envvosa9g/

Podsumowanie raportu

Odnosząc się do krajowych danych o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi raportowanych do Komisji Europejskiej należy przedstawić następujące:

W cyklu sprawozdawczym 2014-2016 obserwuje się, iż liczba „dużych” wodociągów stale wzrasta. Tendencja ta jest utrzymana w odniesieniu do bieżącego i poprzedniego cyklu sprawozdawczego (lata 2011-2016). Jednocześnie z danych będących w posiadaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, iż zmniejsza się liczba małych wodociągów, co jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody.

Wodociągi raportowane tj. produkujące średnio 1000 m3 wody na dobę lub umożliwiające zaopatrzenie w wodę ponad 5000 osób, zaopatrują około 68,5 % społeczeństwa Polski. Poziom ten jest utrzymany zarówno w cyklu sprawozdawczym 2014-2016 jak i w poprzednim okresie.

Wodociągi w latach 2014-2016 dostarczały wodę przeznaczoną do spożycia o lepszej jakości niż w poprzednim cyklu raportowym. Liczba wodociągów raportowanych dostarczających wodę o odpowiedniej jakości w latach 2014-2016 jest wyższa niż w cyklu sprawozdawczym 2011-2016 o około 4 punkty procentowe.

Liczba osób zaopatrywanych przez „duże” wodociągi dostarczające wodę o niekwestionowanej jakości była wyższa w latach 2014-2016 niż w poprzednim cyklu sprawozdawczym. Odsetek ludności zaopatrywanej przez wodociągi raportowane dostarczające wodę o odpowiedniej jakości w latach 2014-2016 wynosił około 99,5% i był wyższy o około 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim cyklem sprawozdawczym 2011-2013.

Najczęściej przekraczane parametry jakości wody to: mangan, mętność, żelazo, pH i jon amonowy, czyli parametry tzw. wskaźnikowe, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W porównaniu z poprzednim cyklem sprawozdawczym, w latach 2014-2016 obserwuje się spadek liczby wodociągów, w których jakość wody kwestionowano ze względu na poniższe parametry.

Stan sanitarny kraju

Dane o jakości wody przeznaczonej do spożycia dostępne są również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w corocznych publikacjach dotyczących stanu sanitarnego kraju. W rozdziale Jakość wody przeznaczonej do spożycia, zawarte są dane statystyczne dotyczące m.in. poboru wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej, struktury wszystkich wodociągów (w tym produkujących poniżej 1000 m3 wody na dobę lub zaopatrujących mniej niż 5000 osób) oraz jakości wody w Polsce.

Stan sanitarny kraju za rok 2014 – https://stansanitarny.gis.gov.pl/stan_sanitarny_kraju_za_rok_2014.pdf

Stan sanitarny kraju za rok 2015 – https://stansanitarny.gis.gov.pl/stan_sanitarny_kraju_za_rok_2015.pdf

Stan sanitarny kraju za rok 2016 – https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Stan-sanitarny-kraju-w-roku-2016.pdf

Stan sanitarny kraju za rok 2017 – https://gis.gov.pl/zdrowie/warunki-sanitarne/zlobki/raport-stan-sanitarny-kraju-w-roku-2017/

Stan sanitarny kraju za rok 2018 – https://gis.gov.pl/bez-kategorii/raport-stan-sanitarny-kraju-w-roku-2018/