Polski Punkt Koordynacyjny EFSA został powołany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 29 lutego 2008 r. na mocy porozumienia podpisanego z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Polski Punkt Koordynacyjny współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bezpieczeństwa żywności objętej nadzorem przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

Zadania Polskiego Punktu Koordynującego EFSA:

Ułatwienie wymiany informacji dotyczących:

 • inicjatyw EFSA i krajów członkowskich na temat oceny ryzyka,
 • wyników naukowych projektów,
 • opinii na temat oceny ryzyka będących w trakcie realizacji,
 • specyficznych informacji potrzebnych do oceny ryzyka.

Działalność związana ze współpracą określoną w Art. 36 Rozporządzenia 178/2002:

 • utworzenie bazy danych instytucji i ekspertów w Polsce współpracujących z Punktem Koordynacyjnym oraz EFSA w zakresie oceny ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • informowanie o wszelkich działaniach naukowych podejmowanych przez EFSA (konsultacje, projekty, gromadzenie danych),
 • weryfikowanie lub proponowanie nowych instytucji do listy organizacji kompetentnych w Polsce,
 • współpraca z krajowymi ekspertami.

Promowanie EFSA poprzez:

 • rozpowszechnianie informacji związanych z EFSA w Polsce,
 • organizowanie i koordynowanie w Polsce wymiany informacji i dokumentacji związanych z naukową działalnością EFSA,
 • pośredniczenie pomiędzy EFSA a krajowymi organami,
 • dbanie o wizerunek EFSA w Polsce.

Kontakt:
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
Tel: 22 496 55 10
e-mail: efsa@gis.gov.pl