Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych oraz żywności dla określonych grup.

Etykietowanie tych środków spożywczych musi być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r.  s. 18,  z późn. zm.).

Informacje i wyjaśnienia odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 można znaleźć w dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską w porozumieniu z państwami członkowskimi:

Środki spożywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą:

  • być oznakowane w języku polskim,
  • sposób oznakowania musi być zrozumiały dla przeciętnego konsumenta,
  • napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.

Oznakowanie, prezentacja i reklama środków spożywczych nie może wprowadzać konsumentów w błąd, w szczególności:

  • co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
  • przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada,
  • przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych,
  • przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Ponadto oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może przypisywać tym produktom właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.