Oficjalne stanowisko Polski w sprawie GMO zawarte jest w Ramowym Stanowisku RP dotyczącym Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2008 roku.

Ramowe Stanowisko Rządu jest stanowiskiem negatywnym w odniesieniu do wprowadzania na rynek Unii Europejskiej GMO jako żywność i pasze. Dodatkowo sprzeciwia się również wprowadzaniu do obrotu produktów na podstawie dyrektywy 2001/18/WE, dopuszczaniu GMO z przeznaczeniem na uprawy, prowadzeniu na terytorium RP zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach doświadczalnych, choć uznaje za zasadne wykonywanie doświadczeń mających na celu uzyskanie wyników rolno-środowiskowych dotyczących wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na środowisko w warunkach klimatycznych Polski, prowadzonych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe. W Ramowym Stanowisku wyrażone jest poparcie dla prowadzenia prac zamkniętego użycia GMO zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa (dotyczącymi m.in. opracowywania nowych leków i szczepionek).

Ramowe Stanowisko bierze pod uwagę zasadę ostrożności wobec organizmów genetycznie zmodyfikowanych i uwzględnia wyraźną niechęć społeczeństwa polskiego wobec GMO. Na każdym etapie procesu decyzyjnego w UE, na którym państwa członkowskie mogą wyrazić swoją opinię odnośnie GMO, Polska wyraża zatem stanowisko negatywne. Zgodnie z ww. stanowiskiem Rząd Polski dąży, aby Polska uzyskała status „kraju wolnego od GMO”.

Jednocześnie jednak Ramowe Stanowisko Rządu RP deklaruje, że mając na uwadze obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, Polska zobowiązuje się do przestrzegania prawa unijnego regulującego sprawy GMO (wszystkie unijne akty prawne dotyczące GMO obowiązują również w Polsce).