Uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej.

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego o uznanie danej wody.

Wykaz naturalnych wód mineralnych ogłaszany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie obwieszczenia.

Obwieszczenie wydawane jest raz do roku. Obecnie obowiązuje Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ poz. 46). Po uznaniu wody za naturalną wodę mineralną, wodę umieszcza się w ww. obwieszczeniu. Po przekazaniu obwieszczenia GIS do wiadomości Komisji Europejskiej wody są zamieszczane w unijnym wykazie naturalnych wód mineralnych. Wody takie mogą być przedmiotem obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Etykieta musi być zgodna z wymaganiami określonymi w:

  • ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.