W związku z zapytaniami dotyczącymi korekty powiadomień wyjaśniamy, że w ramach procedury powiadamiania, weryfikacji podlegają dokumenty złożone przez przedsiębiorcę w związku z powiadomieniami o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej.

Uprzejmie prosimy o rzetelną weryfikację zgodności danych zgłaszanych w powiadomieniu ze specyfikacją produktu przed jej przesłaniem do Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub prawidłowości kwalifikacji produktu do danej grupy żywności przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, które zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wiąże się z wycofaniem lub wstrzymaniem w obrocie produktu spożywczego.

Ze względu na konieczność odróżnienia produktów o podobnej charakterystyce wszelkie merytoryczne zmiany produktu wymagają złożenia odrębnego powiadomienia. Wszelkie zmiany cech produktu, które powodują zmianę jego właściwości odżywczych, fizjologicznych lub zmiany w łańcuchu dystrybucyjnym wiążą się z koniecznością złożenia nowego powiadomienia. Zatem w przypadku kiedy doszło do:

  • Zmiany substancji czynnych produktu,
  • Zmiany postaci produktu,
  • Zmiany nazwy produktu,
  • Zmiany producenta środka spożywczego,
  • Zmiany podmiotu wprowadzającego do obrotu środek spożywczy,
  • Zmiany kwalifikacji środka spożywczego zgłoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego (np. z żywności specjalnego przeznaczenia medycznego na suplement diety),
  • Zmiany innych parametrów produktu mogących powodować zmianę jego właściwości fizjologicznych, odżywczych lub przeznaczenia,

Konieczne jest złożenie nowego powiadomienia adekwatnego do cech zmodyfikowanego produktu.

Zmiany powiadomienia nie są również możliwe w sytuacji gdy:

  • Powiadomienie zostało przyjęte do wiadomości przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Podmiot wprowadzający złożył wcześniej rezygnację z wprowadzania do obrotu produktu,
  • W przypadku prowadzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego postępowania, wyjaśniającego w trybie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach art. 31.

Dobrowolne techniczne zmiany wprowadzane przez Przedsiębiorcę w oznakowaniu środków spożywczych (np. zmiana kolorystyki, układu informacji) nie wymagają informowania Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli zmiany dotyczą substancji, które nie wpływają na wartość odżywczą, działanie produktu i jego kwalifikację (np.: dodatki do żywności, aromaty) – również nie ma konieczności i potrzeby ich zgłaszania do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przedsiębiorca w toku weryfikacji powiadomienia może zostać poproszony o korektę powiadomienia lub dostosowania zakresu danych w powiadomieniu ze względu na konieczność uszczegółowienia informacji w rejestrze.