Jakie kategorie żywności dla określonych grup funkcjonują w obrocie i produkcji?

Jako szczególne kategorie żywności funkcjonują wyłącznie te, które objęto zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/WE, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009, tj.:

  1. preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt,
  2. produkty zbożowe przetworzone i inna żywność dla dzieci,
  3. żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
  4. środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.