Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni za okres od 2 czerwca 2017 r. do 1 czerwca 2018 r.

Dla funkcjonujących 1731 pływalni do 30 września 2018 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały 1518 zbiorczych rocznych ocen jakości wody na pływalni.

Z przeprowadzonej analizy danych raportowanych na dzień 30 września 2018 r., wynika, że organy PIS wydały:

1087 ocen pozytywnych (tj. woda odpowiadała wymaganiom)

349 ocen warunkowo pozytywnych (tj. woda odpowiadała wymaganiom z nieprawidłowościami m.in. zaniedbania mają charakter istotny mogący oddziaływać na zdrowie ludzi, przy czym jest on incydentalny bądź stwierdzono zauważalną poprawę w zadaniach realizowanych przez zarządcę w ramach obowiązujących przepisów),

ocenę warunkowo pozytywną wydano m.in. w przypadku:

 • braku: terminowości przedkładania wyników badań kontrolnych po przekroczeniach, okazania części wyników badań, przekazywania informacji o podjętych działaniach naprawczych
 • gdy przekroczenia parametrów występowały incydentalnie natomiast działania podejmowane przez zarządzającego pływalnią doprowadziły do poprawy jakości wody
 • gdy ocena wykazała uchybienia w szczególności w staranności i dokładności prowadzonych rejestrów wyników pomiarów jakości wody
 • gdy zauważono wyraźną poprawę w stosunku do poprzedniej oceny rocznej.

82 oceny negatywne (tj. woda nie odpowiadała wymaganiom), ocenę negatywną wydano ze względu na:

 • przekroczenie wymagań mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych
 • brak spełnienia kryterium częstotliwości badań
 • brak realizacji badań zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Podsumowanie i wnioski:

 • dla 93% obiektów (1603 z 1731 obiektów) nadzorująca SSE zweryfikowała badania wykonane przez zarządzającego pływalnią w zakresie wymaganych parametrów i częstotliwości ich badania w ramach dokonywania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni
 • w porównaniu do 2017 r. (tj. za okres od 2 czerwca 2016 r. do 1 czerwca 2017 r.) o 15 punktów procentowych zmniejszyła się liczba wydanych ocen pozytywnych, o 13 punktów procentowych wzrosła liczba wydanych ocen warunkowo pozytywnych kosztem ocen bezwarunkowo pozytywnych, o 1 punkt procentowy zmniejszyła się liczba wydanych ocen negatywnych
 • w dalszym ciągu poprawy wymaga sytuacja w zakresie zamieszczania komunikatów na tablicy informacyjnej na pływalni i na stronie internetowej (jeżeli taka strona jest prowadzona)
  • nie dla wszystkich pływalni spełniony był obowiązek umieszczenia komunikatów na tablicy informacyjnej – w 87 % obiektów raportowanych przez SSE na dzień 30 września 2018 r. zamieszczono komunikat na tablicy informacyjnej
  • tylko w województwie świętokrzyskim dla wszystkich pływalni zamieszczone były komunikaty na tablicy informacyjnej
  • w województwie lubelskim, łódzkim, mazowieckim dla zdecydowanej większości pływalni zamieszczone były komunikaty na tablicy informacyjnej tj. odpowiednio dla 98 %, 96 %, 94 % obiektów
  • tylko w 44 % obiektów raportowanych przez SSE na dzień 30 września 2018 r. zrealizowany został obowiązek zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej (jeżeli taka strona jest prowadzona).
 • dla 12% obiektów nie wydano zbiorczej oceny rocznej z następujących przyczyn:
  • pływalnia nieczynna – remont obiektu lub wyłączona z użytkowania
  • zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni w trakcie realizacji
  • brak pełnego okresu działania obiektu wymaganego do wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody.