Informacja o ostatnio opracowanych i opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersjach językowych norm wykorzystywanych w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Norma Europejska PN-EN 15975-2:2013-12 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia — Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka — Część 2: Zarządzanie ryzykiem:

 • przedstawia zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem, zmierzające do poprawy integralności systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia,
 • ma zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych i interesariuszy współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo dostawy wody do spożycia w całym łańcuchu dostaw od ujęcia do punktu pobrania.

Norma Międzynarodowa PN-EN ISO 14189:2016-10 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej:

 • precyzuje sposób oznaczania ilościowego komórek wegetatywnych i przetrwalników Clostridium perfringens metodą filtracji membranowej w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • może mieć zastosowanie do badania wszystkich rodzajów próbek wody, pod warunkiem że nie zawierają cząstek stałych ani substancji koloidalnych, które zakłócają proces filtracji,
 • stosowanie przez zainteresowane podmioty powyższej normy do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest dobrowolne.

Norma Międzynarodowa PN-EN ISO 17994:2014-04 Jakość wody — Wytyczne do porównania względnego odzysku mikroorganizmów według dwóch metod ilościowych (zastępuje wycofaną Normę PN-EN ISO 17994:2007 Jakość wody — Kryteria ustalania równoważności metod mikrobiologicznych):

 • określa procedurę oceny przez porównanie dwóch metod o charakterystykach działania określonych zgodnie z ISO/TR 13843, przeznaczonych do ilościowego oznaczania tej samej grupy docelowej lub określonego gatunku mikroorganizmów,
 • zapewnia matematyczną podstawę do oceny średniej względnej wydajności dwóch metod ilościowych względem kryteriów wybranych do porównania,
 • nie przedstawia danych w celu oceny precyzji porównywanych metod,
 • nie przedstawia metod weryfikacji charakterystyki działania metody w pojedynczym laboratorium,
 • zgodnie z normą precyzja metod powinna być oszacowana jako część charakterystyki działania.

„może ci się przydać” zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Mętność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Mangan w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Jon amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Polskie wersje językowe norm zostały opracowane i opublikowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Polski Komitet Normalizacyjny w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mającym m. in. na celu wdrożenie dyrektywy Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającej załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, str. 6).