Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) jest kluczowym organem Unii Europejskiej (UE) powołanym na mocy Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. do działań związanych z oceną ryzyka.

Urząd jest organem niezależnym od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Państw Członkowskich finansowanym z budżetu UE. Misją Urzędu jest zapewnianie opinii naukowych i doradztwa wspierających prawodawstwo i politykę Wspólnoty we wszystkich dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo produktów żywnościowych i pasz, jak również na pokrewne zagadnienia w obszarze zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin.

Forum Doradcze Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA Advisory Forum) służy współpracy EFSA z krajowymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności w Państwach Członkowskich UE. W skład Forum wchodzą przedstawiciele wszystkich Państw Członkowskich. Stanowi platformę wymiany informacji i współpracy organów krajowych z EFSA.

W celu skoordynowania współpracy na poziomie krajowym oraz stworzenia krajowych sieci ekspertów i instytucji związanych z oceną ryzyka, EFSA podjęła decyzję o utworzeniu w Państwach Członkowskich Punktów Koordynacyjnych (Focal Points). Mają one za zadanie ułatwienie wymiany informacji oraz wspieranie przedstawiciela w Forum Doradczym EFSA.

Polski Punkt Koordynacyjny EFSA znajduje się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Więcej informacji na temat roli Punktów Koordynacyjnych można znaleźć w dokumencie EFSA „Strategia dla współpracy i ustanowienie sieci pomiędzy państwami członkowskimi UE i EFSA”.

EFSA zaprasza do elektronicznej subskrybcji biuletynów EFSA:

Newsletter EFSA

Najnowsze informacje o pracach EFSA w zadeklarowanym zakresie: Email alerts

Wszystkie publikacje EFSA są dostępne w EFSA Journal

Wyszukiwarka opinii EFSA Register of questions

Praca w EFSA

Informacje dotyczące możliwości pracy w EFSA

Staże w EFSA

EFSA Traineeships Call 2016

Polacy W EFSA

dr Janusz Ciok – Scientific Officer, Nutrition Unit
Ewa Krzemińska – Assistant, Finance Unit
Joanna Swarcewicz – Assistant, Finance Unit

Prof. Mikołaj Antoni Gralak – członek Panelu GMO
Prof. Ryszard Laskowski – członek Panelu PPR
Prof. Grażyna Nowicka – członek Panelu NDA