Panel ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA) zaktualizował na zlecenie Komisji Europejskiej wartości referencyjnego spożycia (Dietary Reference Values – DRV) dla ryboflawiny przyjęte w 1993 r. przez Komitet Naukowy ds. Żywności (Scientific Committee for Food – SCF).

Przeglądowi zostały poddane normy żywienia dla ryboflawiny na poziomie średniego zapotrzebowania (Average Requirement – AR) oraz populacyjnego referencyjnego spożycia (Population Reference Intake – PRI) w grupie dzieci, osób dorosłych, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących.

Ryboflawina (witamina B2) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie. Jest składnikiem dwóch koenzymów, tj. mononukleotydu flawinowego (FMN) oraz dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), współdziałających z licznymi oksydoreduktazami. Występuje także w formie wolnej. Ryboflawina obecna jest naturalnie w wielu produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym w mleku i produktach mlecznych, jajach oraz podrobach, a także w produktach pochodzenia roślinnego.

W oparciu o najnowsze dane naukowe eksperci Panelu NDA przyjęli następujące poziomy średniego zapotrzebowania (AR) na ryboflawinę w poszczególnych grupach populacyjnych:

 • 0,5 mg dla dzieci w wieku 1-3 lat;
 • 0,6 mg dla dzieci w wieku 4-6 lat;
 • 0,8 mg dla dzieci w wieku 7-10 lat;
 • 1,1 mg dla dzieci w wieku 11-14 lat;
 • 1,4 mg dla dzieci w wieku 15-17 lat;
 • 1,3 mg dla osób w wieku ≥ 18 roku życia;
 • 1,5 mg dla kobiet w ciąży;
 • 1,7 mg dla kobiet karmiących.

Natomiast określone przez Panel poziomy populacyjnego referencyjnego spożycia (PRI) dla ryboflawiny kształtują się następująco:

 • 0,6 mg dla dzieci w wieku 1-3 lat;
 • 0,7 mg dla dzieci w wieku 4-6 lat;
 • 1,0 mg dla dzieci w wieku 7-10 lat;
 • 1,4 mg dla dzieci w wieku 11-14 lat;
 • 1,6 mg dla dzieci w wieku 15-17 lat;
 • 1,6 mg dla osób w wieku ≥ 18 roku życia;
 • 1,9 mg dla kobiet w ciąży;
 • 2,0 mg dla kobiet karmiących.

Z uwagi na brak wystarczających danych umożliwiających określenie poziomu średniego zapotrzebowania (AR) dla niemowląt w wieku 7-11 miesięcy życia, Panel ustalił normę dla ryboflawiny w tej grupie wiekowej na poziomie wystarczającego spożycia (Adequate Intake – AI), wynoszącą 0,4 mg/dzień.

Ponadto, zgodnie z opinią ekspertów Panelu, nie ma konieczności wskazywania norm dla ryboflawiny na poziomie AR oraz PRI w zależności od płci, tj. dla dziewcząt i chłopców ani dla osób dorosłych w poszczególnych grupach wiekowych.

Dokonano także analizy spożycia ryboflawiny z dietą w oparciu o dane o spożyciu żywności pochodzące z 13 krajowych badań sposobu żywienia, uzyskane na podstawie co najmniej 2-dniowych wywiadów przeprowadzonych w latach 2000-2012. Badania pochodziły z 9 krajów Unii Europejskiej (Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania). Średnie spożycie ryboflawiny w Europie oszacowane na podstawie powyższych danych wahało się od 0,6 mg do 1,2 mg/dzień w grupie niemowląt, 0,9 mg – 1,4 mg w grupie dzieci od 1 roku życia do <3 lat, 1 mg – 1,8 mg w grupie dzieci od 3 lat do <10 lat, aż po 1,2 – 2,2 mg w grupie dzieci od 10 lat do <18 lat. Natomiast średnie spożycie przedmiotowej witaminy przez osoby dorosłe kształtują się na poziomie od 1,4 mg do 2,2 mg/dzień.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4919/epdf