Informacja dotycząca wymagań wskazanych w decyzji wykonawczej Komisji w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającej decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE) zmienionej decyzją wykonawczą Komisji 2013/287/UE.

W dniu 23 grudnia 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE)- Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011 r. str. 140.

Decyzja weszła w życie w dniu 12 stycznia 2012 r.

Decyzja wzmacnia kontrole w odniesieniu do postępowania wobec ryżu oraz produktów z ryżu (w tym pasz) pochodzących lub wysyłanych z Chin i zawierających nieautoryzowane w UE modyfikacje genetyczne. Wcześniej obowiązywała decyzja Komisji nr 2008/289/EU, która wprowadziła specjalne środki nadzwyczajne w odniesieniu do obecności w ryżu niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt 63. Jednak w związku z pojawiającymi się od marca 2010 r. powiadomieniami w systemie RASFF dotyczącymi nowych niedozwolonych na terenie UE odmian ryżu genetycznie zmodyfikowanego sprowadzanych z Chin, dotychczasowe środki nadzwyczajne okazały się niewystarczające i należało je rozszerzyć na wszystkie genetycznie zmodyfikowane organizmy występujące w produktach z ryżu pochodzących lub wysyłanych z Chin.

Zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/884/UE podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe i spożywcze lub ich przedstawiciele odpowiednio wcześnie powiadamiają o przybliżonej dacie i czasie przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia w kraju UE. Sprowadzanym produktom musi towarzyszyć sprawozdanie analityczne dla każdej partii towaru oraz świadectwo zdrowia, wypełnione, podpisane i sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela „Biura ds. Kontroli Wwozów i Wywozów oraz Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej” (AQSIQ). W przeciwnym wypadku przesyłkę odsyła się do kraju pochodzenia lub niszczy. W przypadku, gdy produkt nie zawiera ryżu, nie składa się z niego, ani nie został z niego wyprodukowany, sprawozdanie analityczne i świadectwo zdrowia można zastąpić oświadczeniem podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za przesyłkę stwierdzającym, że dana żywność (lub pasza) nie zawiera ryżu, nie składa się z niego ani nie została z niego wyprodukowana.

Kraj członkowski, do którego trafiła przesyłka, w ramach urzędowej kontroli żywności pobiera próbki do analizy na potrzeby oznaczenia obecności niedozwolonych GMO z częstotliwością obejmującą 100 % przesyłek w odniesieniu do każdej partii towaru.

W dniu 14 czerwca 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/884/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin (2013/287/UE) – Dz. Urz. UE L 162 z 14.06.2013 r. str. 10.

Decyzja weszła w życie w dniu 4 lipca 2013 r.

Ww. decyzja wprowadza kilka istotnych zmian do decyzji 2011/884/UE:

  • w załączniku I ustanawiającym wykaz produktów podlegających środkom nadzwyczajnym w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin dodane zostały trzy nowe produkty, odpowiadające kodom nomenklatury scalonej 1905 90 60, 1905 90 90, 2013 90 90,
  • wyrywkowym kontrolom bezpośrednim dotyczącym żywności (i/lub paszy) pochodzących lub wysyłanych z Chin (zgodnie z załącznikiem II przedmiotowej decyzji) podlegać mogą również inne produkty niewymienione w załączniku I, które mogą składać się z ryżu, zawierać go lub być z niego wyprodukowane (art. 1 ust. 2 decyzji 2013/287/UE),
  • dostosowano wymagania decyzji 2011/884/UE w odniesieniu do uprzedniego powiadamiania o przesyłkach, do wymagań ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 PE i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt zmieniającym decyzję 2006/504 (WE), tj. wskazano w art. 3 ust. 2 decyzji 2013/287/UE, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, co najmniej jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki powiadamiają właściwe organy, wypełniając i składając w wyznaczonym miejscu wprowadzenia odpowiednie części wspólnotowego dokumentu wejścia (CED), o którym mowa w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 669/2009,
  • w załączniku II Metody pobierania próbek i analizy na potrzeby kontroli urzędowych dotyczących niedozwolonego organizmu genetycznie zmodyfikowanego w produktach z ryżu pochodzących z Chin, rozdzielono procedurę analizy próbki laboratoryjnej dla ziarna oraz produktów przetworzonych (mąka, makaron, skrobia),
  • nałożono na przedsiębiorcę obowiązek przedstawiania w języku urzędowym państwa członkowskiego przywozu lub w innym języku, który właściwe organy tego państwa członkowskiego zgodziły się akceptować, następujących dokumentów:
    • sprawozdania analitycznego i świadectwa zdrowia (przesyłanego produktu) (art. 4 ust. 1),
    • oświadczenia potwierdzającego, że produkty wymienione w załączniku I nie zawierają ryżu, nie składają się z niego ani nie zostały z niego wyprodukowane.