1. określanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi i higieny procesu nauczania w placówkach nauczania i wychowania, opieki, wypoczynku i rekreacji oraz w wyższych uczelniach;
 2. koordynowanie działań jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z oceną bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji itp. przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży;
 3. nadzorowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży, w tym w szczególności:
  a) rozpatrywanie odwołań od decyzji państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych;
  b) rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji;
  c) przeprowadzanie kontroli jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży;
 4. gromadzenie danych statystycznych, opracowywanie analiz, ocen i raportów dotyczących higieny środowiska dzieci i młodzieży;
 5. opracowywanie stanowisk i opinii dotyczących środowiska nauczania i wychowania;
 6. inicjowanie działań/programów w zakresie promocji zdrowia związanych z tworzeniem środowiska sprzyjającego zdrowiu i rozwojowi dzieci i młodzieży;
 7. współpraca z resortami, instytucjami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie problematyki promocji zdrowia i higieny dzieci i młodzieży.