Osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej może sprawować nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych wykonujących procedury z zakresu diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Po ukończonym szkoleniu oraz zdanym egzaminie należy złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Do wniosku należy załączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. Dokument potwierdzających posiadane wykształcenie;
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
  4. Dokument potwierdzający odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia;
  5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu. 

Zarówno wzór wniosku, jak i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych znajduje się do pobrania w zakładce „Może Ci się przydać”.

REJESTR-IOR-luty-2020

Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, które pozostają ważne przez okres 5 lat.