W celu zwiększenia ochrony ludności Europy przed różnymi zagrożeniami dla zdrowia, Komisja Europejska podjęła działania, które odniosły skutek w postaci przyjęcia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającą decyzję nr 2119/98/WE.

Decyzja ta jest odpowiedzią na ostatnie sytuacje kryzysowe stwarzające zagrożenie dla zdrowia publicznego, takie jak pandemia grypy H1N1 w 2009 roku, chmura pyłu wulkanicznego w 2010 roku i epidemia bakterii E. coli (STEC) w 2011 roku.

Ma on na celu wzmocnienie środków ochrony ludności poprzez bardziej sprawne i skuteczne zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Proponuje lepsze przygotowanie i koordynację planów, które zostaną opracowane w porozumieniu z Komisją Europejską i państwami członkowskimi; opiera się na systemie wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowionym dla zwalczania chorób zakaźnych, zapewniając lepsze zasoby, sieci i struktury, rozszerzając zakres oceny ryzyka i koordynacji w zakresie działań obejmujących wszystkie zagrożenia dla zdrowia oraz wzmacniając rolę Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (Health Security Committee– HSC).

Realizowana przez Komisję Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego nakłada na władze poszczególnych państw członkowskich obowiązek zgłaszania na szczeblu UE wszelkiego rodzaju zagrożeń – nie tylko chorób zakaźnych. Za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia koordynuje środki na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w UE. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele administracji wszystkich Państw Członkowskich.

Poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia oznacza zagrażające życiu lub w innym stopniu poważne ryzyka dla zdrowia o pochodzeniu biologicznym, chemicznym, środowiskowym lub nieznanym, które rozprzestrzenia się lub wiąże ze znacznym ryzykiem rozprzestrzenienia się ponad granicami krajowymi państw członkowskich i które może wymagać koordynacji na szczeblu unijnym, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

W 2014 roku Głównym Inspektoracie Sanitarnym powołano Krajowy Punkt Kontaktowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) w oparciu o rozszerzony mandat na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. Jednym z zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic jest prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) w zakresie transgranicznych zagrożeń zdrowia publicznego innych niż choroby zakaźne tj.

  • zagrożenia o pochodzeniu chemicznym
  • zagrożenia o pochodzeniu środowiskowym
  • zagrożenia o pochodzeniu nieznanym
  • oraz zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym w dziedzinie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym

Działalność w zakresie wczesnego ostrzegania i reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego o charakterze transgranicznym polega na monitorowaniu pojawiających się zagrożeń, ostrzeganiu o nich i ich zwalczaniu, w tym planowaniu gotowości i reagowaniu w ramach posiadanych kompetencji , w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Komisją Europejską, a na poziomie krajowym z m.in. Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz krajowymi ekspertami z poszczególnych dziedzin.

Podstawa prawna:

Decyzja PE i rady Nr 1082/2013/UE z dnia 22.10.2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia