Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (rewizja 2005) (z ang. International Health Regulations - IHR) zostały przyjęte przez 58 Światowe Zgromadzenie Zdrowia w dniu 23 maja 2005 r. w Genewie. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) stanowią zbiór wytycznych, praw i obowiązków nałożonych zarówno na państwa - strony jak i na Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób w skali międzynarodowej z zastosowaniem proporcjonalnych do zagrożenia środków z uniknięciem niepotrzebnych ingerencji w transport międzynarodowy. IHR regulują przekazywanie i wymianę informacji o zagrożeniach zdrowotnych między krajami będącymi ich stroną (państwa strony) oraz wyznaczają nowe standardy zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych. Zgodnie z art. 4 IHR, Polska tak jak każde państwo członkowskie WHO (państwo strona), wyznacza lub ustanawia Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ)

Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) ustanowiony został w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z KPC ds. MPZ, dzięki czemu otrzymuje za ich pośrednictwem informacje o zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego oznaczeniu międzynarodowym.

Od dnia 15 czerwca 2007 roku wszystkie kraje, które ratyfikowały konwencję WHO, w tym Polska, są zobowiązane do przestrzegania zapisów Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Dużo uwagi poświęca się w ww. przepisach punktom wejścia (Points of Entry), czyli takim miejscom, gdzie następuje międzynarodowa wymiana ludzi i towarów. Punktami wejścia zgodnie z IHR (2005) są miejsca, przez które możliwe jest wejście na teren danego państwa lub wyjście z niego podróżnego, bagażu, towarów, przesyłek pocztowych i środków transportu.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic nadzoruje działania granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (GSSE) również w zakresie realizacji postanowień IHR.

Działania GSSE w ww. zakresie dotyczą m.in.:

 • Wdrażania postanowień zawartych w przepisach międzynarodowych w zakresie ruchu transgranicznego (ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych)
 • Prowadzenia nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w odniesieniu do środków transportu w ruchu międzynarodowym, personelu obsługującego i pasażerów w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
 • Realizacji procedur właściwych dla reagowania na sytuację niebezpieczną czy kryzysową do której może dojść na przejściu lotniczym/morskim/lądowym
 • Udziału w procesie przeprowadzania certyfikacji wybranych portów lotniczych i zgłaszania ich Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako punkty wejścia (po spełnieniu minimalnych wymagań określonych w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych)

Punktami wejścia w przypadku międzynarodowych portów lotniczych są:

 • Port Lotniczy im. F. Chopina Warszawa – Okęcie,
 • Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice,
 • Port Lotniczy im. NSZZ Solidarność Szczecin – Goleniów,
 • Port Lotniczy S.A. Wrocław im. Mikołaja Kopernika,
 • Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.,
 • Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy Gdańsk,
 • Port Lotniczy im. H. Wieniawskiego Poznań – Ławica.

W związku z faktem, że granica północno - wschodnia Polski jest równocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, zostało nałożone na Polskę szczególnie odpowiedzialne zadanie zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich Państw Członkowskich przed zagrożeniami zdrowotnymi ze strony niepożądanych na terytorium Unii Europejskiej osób i towarów, przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrosąsiedzkich kontaktów z państwami pozostającymi poza Unią Europejską.