Biuletyn "Szczepienia Ochronne w Polsce"

Informacja o wynikach kontroli NIK - SYSTEM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Program Szczepień Ochronnych:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz. Urzęd. MZ z 05 stycznia 2017 r. poz. 1)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018 (Dz.Urz. MZ z 31 października 2017 r. poz.108)

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego przechowywania szczepionek po ich zakupie

Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień

Portal Szczepienia.info powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Misją portalu jest przedstawianie wiarygodnej i niezależnej informacji dotyczącej szczepionek i szczepień.

Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy eradykacji (wykorzenienia) najgroźniejszej plagi ludzkości jakim była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Społeczność światowa jest bliska osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia ludności Polski również doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania na błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B i innych.

Portal dostępny jest pod poniższym linkiem:

Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień

Wykaz punktów, w których można wykonać szczepienia przed wyjazdem za granicę

Informacja nt. kontroli bezpieczeństwa szczepionek

Akcja informacyjna: Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

Akcja informacyjna pod hasłem

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

Zaszczep w sobie chęć szczepienia! - pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych. Tym razem pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne.

Celem akcji jest m.in. wskazanie społeczeństwu na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień.

Akcja informacyjna kierowana jest zarówno do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.

Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz lepsza dostępność do informacji na temat Programu Szczepień Ochronnych w Polsce.

Strona Akcji informacyjnej Zaszczep w sobie chęć szczepienia! jest dostępna pod adresem:

www.szczepienia.gis.gov.pl

Stanowiska i komentarze:

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad udostępniania przez podmioty lecznicze i zasad dalszego przetwarzania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osobowych osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie realizacji szczepień obowiązkowych przeciwko błonicy-tężcowi-krztuścowi z bezkomórkowym (acelularnym) komponentem krztuśca (DTaP), w 6. roku życia;

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających szczepienia ochronne po dniu 31 grudnia 2015 roku;

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia właściwego sposobu dokumentowania przez lekarza udzielenia pacjentowi lub jego opiekunowi informacji o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych;

Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zakresu stosowania wymagań łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu szczepionek w podmiotach leczniczych;

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie określania jednolitych zasad postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień w Polsce;

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające się od jego wykonania;

Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przypadków celowego zakażania przez rodziców swoich dzieci chorobami zakaźnymi w trakcie tzw. ospa-party;

Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. egzekwowania obowiązku szczepień ochronnych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w związku ze skargą kasacyjną od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2011 roku;