W dniu 26 listopada 2018 r. wchodzi w życie Porozumienie sześciu instytucji państwowych, którego celem  jest przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia publicznego i szkodom społecznym, jakie powoduje obecność na nielegalnym rynku nowych narkotyków (środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych). 

Sygnatariuszami Porozumienia są:

Główny Inspektor Sanitarny,

Komendant Główny Policji,

Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

Prokurator Krajowy,

Komendant Główny Straży Granicznej,

Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Dokument zobowiązuje strony do wczesnego reagowania i pełnej wymiany informacji również na poziomie lokalnym.  Porozumienie, określa jedynie ogólne obszary współpracy i koncentruje się na realizacji celu, natomiast nie narzuca szczegółowych procedur ani metod działania. Stosowanie „Porozumienia” powinno być elastyczne, w odpowiedzi na konkretny problem, specyficzne co do miejsca, zaangażowanych instytucji, wielkości użytych środków, zastosowanych metod, czasu trwania, mobilizacji innych podmiotów, wyboru form współpracy. Na szczeblu krajowym zostanie powołany Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele każdej ze Stron, a pracami Komitetu będzie kierował Główny Inspektor Sanitarny. Oczekiwane korzyści z podpisanego Porozumienia to radykalne ograniczenie podaży nowych narkotyków. Pozytywne doświadczenia z realizacji wcześniejszego Porozumienia z 2011 r., gdzie w wyniku wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Policji doprowadzono do  likwidacji stacjonarnych sklepów z „dopalaczami”, dowodzą, że w tej sprawie warto wymieniać się informacją i prowadzić działania zintegrowane.

Znowelizowane 20 lipca 2018 r. przepisy dają nowe możliwości walki z „dopalaczami”. Jednak pełne wykorzystanie nowego prawa i  jego realna skuteczność zależeć będzie od współpracy wielu instytucji.  

Porozumienie zobowiązuje strony do podejmowania zdecydowanych działań w obszarach:

– rozpoznawania sytuacji i wymiany informacji,

– wczesnego i szybkiego reagowania.