Niezwłocznie po zgonie zwłoki umieszcza się w miejscu możliwie chłodnym i zabezpiecza przed możliwością uszkodzenia.

W miejscowościach, w których znajdują się domy przedpogrzebowe lub kostnice, składanie zwłok w budynkach kościołów i innych związków wyznaniowych, położonych poza cmentarzem, jest dozwolone tylko na okres poprzedzający pogrzeb. Nie dotyczy to sytuacji, gdy budynki te posiadają oddzielne pomieszczenia do składania zwłok aż do chwili pogrzebu.

W celu wstrzymania rozkładu zwłok dozwolone jest stosowanie zabiegów utrwalających.

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na choroby zakaźne

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne określone w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

 • niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zawija się w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym, składa w trumnie, a trumnę szczelnie się zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym,
 • następnie na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
 • zwłoki zawozi się bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu,
 • po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala.

Wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu powoduje obowiązek natychmiastowego usunięcia z mieszkania zwłok osób zmarłych na te choroby i pochowania na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu:

 • cholera,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżuma,
 • gorączka powrotna,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosacizna,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wścieklizna,
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

W razie zgonu na ww. choroby zakaźne, stosuje się ponadto następujące środki ostrożności:

 • w pomieszczeniu, w którym leżą zwłoki, nie mogą zbierać się ludzie,
 • dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami wymienionymi w § 4 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm,
 • pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu.

Przepisy:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912),
 • Rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742),
 • Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 23 marca 2011r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).