Główny Inspektor Sanitarny wydaje zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem

na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych.

Zgody na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń z zakresu :

  • badań rentgenodiagnostycznych,
  • badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych 
  • zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej

wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.