Zgodnie z ustawą Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576) osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań

i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji

z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

 

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu uzyskania informacji na tematów terminów szkoleń i egzaminów należy skontaktować się z wybranym podmiotem

szkoleniowym z rejestru.

 

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu jest ważny przez okres 5 lat od dnia jego wydania.