echalogo

Główny Inspektorat Sanitarny reprezentuje Polskę w pracach Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającym przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach.

Forum podejmuje następujące zadania:

 1. rozpowszechnia dobrą praktykę i zwraca uwagę na problemy na poziomie UE;
 2. proponuje, koordynuje i ocenia zharmonizowane projekty egzekwowania przepisów i wspólnych kontroli;
 3. koordynuje wymianę inspektorów;
 4. określa strategie i najlepszą praktykę w zakresie egzekwowania przepisów;
 5. tworzy metody pracy i narzędzia na użytek lokalnych inspektorów;
 6. opracowuje procedurę elektronicznej wymiany informacji;
 7. współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb MŚP, i innymi zainteresowanymi stronami, w miarę konieczności, włączając w to odpowiednie organizacje międzynarodowe;
 8. analizuje wnioski dotyczące wprowadzania ograniczeń w celu doradztwa w zakresie wprowadzania w życie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyły w projektach we współpracy z Forum ECHA m. in.:

 1. projekt REACH-EN-FORCE 1- dotyczący obowiązków producentów i importerów substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH;
 2. projekt REACH-EN-FORCE 1 2010- kontynuacja ww. projektu;
 3. projekt REACH-EN-FORCE 2- dotyczący przestrzegania przez dalszych użytkowników sporządzających mieszaniny (formulatorów) wymogów prawnych nałożonych rozporządzeniami REACH i CLP.

 cleen

Główny Inspektorat Sanitarny reprezentuje Polskę jako Focal Point sieci CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network).

Sieć CLEEN jest nieformalnym forum wymiany informacji, które koordynuje i doskonali zadania związane z egzekwowaniem wspólnotowego prawa z zakresu chemikaliów. W latach 2007-2010 Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Umweltbundesamt w Wiedniu prowadził Sekretariat sieci CLEEN.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach sieci CLEEN. Obecnie realizowany jest projekt Eurodeter, którego celem jest kontrola detergentów.

Ocena poprawności kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin w ramach działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej - najczęściej napotykane nieprawidłowości - prezentacja