kategoria 2a

kategoria 2b

 kategoria 3

 

 

Obowiązki wprowadzających do obrotu prekursory narkotykowe kat. 2

 

 art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 273/2004

wyznaczenie Funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi i zgłoszenie nazwiska i szczegółów kontaktowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie o wszystkich zmianach dotyczących Funkcjonariusza;

 

art. 3 ust. 6 Rozporządzenia Nr 273/2004

zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do obrotu;

 

art. 4 Rozporządzenia 273/2004

pobranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania substancji sklasyfikowanej - oddzielna deklaracja dla każdej substancji sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuższy niż jeden rok;

 

art. 5 Rozporządzenia 273/2004

wszystkie transakcje muszą być odpowiednio udokumentowane tzn. wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać:

  • nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem Ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny, nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących dział transakcji;
  • dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja i musi być ona udostępniana na wniosek właściwych organów;
  • podmioty gospodarcze zapewniają, aby na substancjach sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I umieszczano etykiety przed ich wprowadzeniem do obrotu; etykieta musi zawierać nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I;

 

art. 8 Rozporządzenia 273/2004

podmioty gospodarcze informują do 15 lutego w zwięzłej formie PPIS o ilościach sklasyfikowanych substancji kat. 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej, dla prekursorów kategorii 3 zobowiązanie to ma zastosowanie jedynie na wniosek właściwych organów.

 

Wzór wniosku POWIADOMIENIA PRZED EKSPORTOWEGO (MCRN) przy eksporcie niektórych prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 do wybranych krajów trzecich (poza UE):

przykładowo wypełniony wniosek o powiadomienie przed eksportowe z załącznikami i komentarzami

wniosek o powiadomienie przed eksportowe z załącznikiem

 

 

kat 2 ilosc copy

 

kat.3 ilosc