Wpływ alkoholu na zdrowie kobiety jest bardziej szkodliwy. Z wielu badań naukowych, jak i praktyk klinicznych wynika, że szkodliwe jest picie alkoholu w ciąży w każdych ilościach – negatywny wpływ na dziecko ma już jednorazowa, nawet niewielka ilość wypitego alkoholu w ciąży.

Alkohol wypity przez kobietę dostaje się do organizmu dziecka, poprzez łożysko, wpływając negatywnie na jego rozwój. Pół godziny po wypiciu alkoholu przez matkę jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki.

Do najważniejszych skutków picia alkoholu w ciąży możemy zaliczyć poronienie lub przedwczesny poród, niską waga urodzeniową dziecka,  uszkodzenia mózgu (w każdym trymestrze ciąży), zespół ADHD, opóźnienie wzrostu, wady serca, wady nerek, problemy z widzeniem i ze słyszeniem, wystąpienie alkoholowego zespołu płodowego (FAS).

Badania: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

Z badań ankietowych zrealizowanych na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2017 r., których celem było zdiagnozowanie poziomu ryzykownych zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych w Polsce oraz ich wpływu na zdrowie potomstwa, wynika iż w porównaniu do badań z 2012 r. zauważany jest spadek liczby szkodliwych dla zdrowia matki i dziecka zachowań takich jak picie alkoholu i palenie papierosów. Wyraźnie zmniejszyła się także liczba kobiet narażonych na bierne palenie w domu i pracy.

Wyniki pierwszej edycji (2012 r.) posłużyły określeniu skali zjawiska dotyczącego używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży oraz skutków zdrowotnych wynikających z ich używania dla potomstwa, a także opracowaniu programów edukacyjnych do szkół i zakładów pracy oraz realizacji kampanii społecznej. Powyższe działania miały na celu zmniejszenie zachowań ryzykownych dla zdrowia podejmowanych przez kobiety w wieku prokreacyjnym.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Jednym z większych przedsięwzięć Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ww. tematyce, okazał się program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program ten dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.). Program oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klaryfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną i rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).

Dotychczas (2012-2016 r.) program „ARS, czyli jak dbać o miłość” objął zasięgiem ok. 500 000 uczniów.