Pobierz Poradnik GIS- Opieka nad dziećmi do lat 3

Poradnik GIS- Opieka nad dziećmi do lat 3 październik 2019 r.

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana m.in. w formie żłobka lub klubu dziecięcego. W ramach opieki w powyższych placówkach realizowane są funkcje:

  • opiekuńcza,
  • wychowawcza,
  • edukacyjna.

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Prowadzenie żłobka oraz klubu dziecięcego to działalność regulowana
m.in. następującymi przepisami:

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa tworzą żłobki i kluby dziecięce – w formie samorządowych jednostek budżetowych);
  • instytucje publiczne (na przykład urząd, sąd, trybunał, NFZ, PAN);
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi odpowiednio:

  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację żłobka/klubu dziecięcego.

Do tych organów należy wnieść wniosek o wpis do rejestru, przy
użyciu systemu teleinformatycznego – Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.