Podstawowe akty prawne dotyczące opieki nad dzieckiem do lat 3, żłobków i klubów dziecięcych.

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku,
    w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.