W elektronicznej bazie wypoczynku (baza MEN) w 2018 r. zgłoszono ogółem 26 023 turnusy, w ramach których z wypoczynku letniego skorzystało 516 179 uczestników.

Największa liczba turnusów – 12 466, organizowana była w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, stanowiące: obiekty całoroczne, w tym ośrodki wypoczynkowe i całoroczne schroniska młodzieżowe.

Poniżej przedstawiono wykres dotyczący struktury form wypoczynku letniego w odniesieniu do liczby turnusów w 2018 r.

wykres dotyczący struktury form wypoczynku letniego w odniesieniu do liczby turnusów w 2018 r.

Korzystając z elektronicznej bazy  wypoczynku w sezonie wakacyjnym 2018 r., terenowe jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły kontrole placówek wypoczynku letniego. Ponadto, kontrolami objęto turnusy zorganizowane „na dziko”  – niezgłoszone do kuratorium oświaty.

Kontrole przeprowadzane zostały kompleksowo w obszarze higieny pomieszczeń, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia
w miejscach wypoczynku, a także dotyczyły kąpielisk, z których korzystali uczestnicy wypoczynku.

W ramach sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 8 247 zgłoszonych do kuratorium oświaty turnusów oraz 27 zorganizowanych „na dziko”.

Ogółem przeprowadzono 8 600 kontroli miejsc wypoczynku letniego, z których 119 zostało wszczętych na skutek skarg lub interwencji. W większości ww. interwencje dotyczyły złego stanu sanitarnego pościeli, łóżek, nadmiernego zagęszczenia miejsc noclegowych  w pomieszczeniach, braku warunków do utrzymania higieny osobistej (mydła w płynie i ręczników jednorazowego użytku przy umywalkach), oraz warunków i sposobów prowadzenia żywienia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości na 248 turnusach, w tym w:

  • 142 przypadkach – dotyczyły niezapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
  • 30 przypadkach – dotyczyły braku właściwie zorganizowanych kąpielisk,
  • 15 przypadkach – dotyczyły niedostatecznej liczby urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby uczestników,
  • 10 przypadkach został przekroczony limit miejsc,
  • 7 przypadkachdotyczyły braku ciepłej wody do mycia,

Wśród nieprawidłowości dominował niewłaściwy stan sanitarno-higieniczno-techniczny pokoi mieszkalnych wraz z ich wyposażaniem, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i kuchennych.

W związku z wykazanymi uchybieniami terenowe jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawiły 248 mandatów karnych na łączną kwotę 58 850 zł. (62 mandaty karne w zakresie higieny dzieci i młodzieży, 154 mandaty karne w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, 32 mandaty karne dotyczące głównie kąpielisk). Ponadto w 3  przypadkach spowodowano wyłączenie z użytkowania pomieszczeń o złym stanie sanitarnym, a w 5 przypadkach wnioskowano do kuratorium oświaty o unieruchomienie turnusów (2 organizowanych w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz 3 organizowanych w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku).

Wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w letnim wypoczynku 2018 odnotowano:

  • 1 262 przypadki zachorowań,
  • 932 wypadki/urazy,
  • 202 zatrucia pokarmowe.

W czasie trwania akcji letniej przypominano kierownikom wypoczynku letniego o konieczności zapewnienia uczestnikom całodobowo dostępu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub innych napojów.

Na bieżąco podejmowano współpracę z kuratoriami oświaty, państwową strażą pożarną oraz policją. W tym zakresie przeprowadzano wspólne kontrole, kierowano wystąpienia oraz przekazywano informacje dotyczące niezachowania wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa przez organizatora wypoczynku.