Kontrola wymagań higienicznych i zdrowotnych przy realizacji inwestycji

 

Kompetencje w zakresie procesu inwestycyjnego Właściwy do załatwienia sprawy
Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

- państwowy powiatowy inspektor sanitarny(*)

- państwowy graniczny inspektor sanitarny(*)

- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny(*)

- rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych(**) 

 Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania m.in. obiektów budowlanych, zanurzalnych, statków żeglugi śródlądowej  - państwowy powiatowy inspektor sanitarny(*)

- państwowy graniczny inspektor sanitarny(*)

- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny(*)

Wydawanie zgody (w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy) w sprawie:

-oświetlenia światłem sztucznym w pomieszczeniach stałej pracy,

-obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń produkcyjnych i usługowych poniżej otaczającego terenu,

-obniżenia wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

 
 państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie położenia w stosunku do budynków na pobyt ludzi i granic działki m.in.:

- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych do 10 m3,

- bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3

- zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 zbiorników

 
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
Opiniowanie miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe przy przebudowie istniejącej zabudowy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
Uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej o spełnieniu wymagań w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących warunków technicznych  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
Zatwierdzanie projektów osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz projektów wentylacji w pracowniach lub gabinetach rentgenowskich  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
Opiniowanie ekspertyz sanitarnych dotyczących wykonywania budynków, wykopów, instalacji naziemnych i podziemnych na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w okresie krótszym niż 50 lat od dnia zamknięcia składowiska  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 

 

 (*) -  w odniesieniu do przepisów art. 12 ust. 1a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(**) – zgodnie z zakresem określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
(Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792).