Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko stanowi element postępowania prowadzonego do przyjęcia projektu dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Informacje na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są
  dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://www.gdos.gov.pl/strategiczna-oos.

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m. in. projekty:

 1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
 2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wyżej wymienione dokumenty, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony;
 4. dokumenty inne niż ww. wymienione, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja ich postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko;

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych ww. dokumentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na wniosek organu opracowującego projekt dokumentu:

 1. zajmują stanowisko dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 2. uzgadniają zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 3. opiniują projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest:

1) Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej oraz gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw;

2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny - w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

3) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w przypadku pozostałych dokumentów.

Informacje na temat stanowisk wydanych prze Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/bip/publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie