Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)


akty zmieniające: (Dz. U. 2014, poz. 1662)(Dz. U. 2015, poz. 1066)(Dz. U. 2015, poz. 1220)(Dz. U. 2015, poz. 1224)(Dz. U. 2015, poz. 1240)(Dz. U. 2015, poz. 1268).

 

akty wykonawcze:

 

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 890).

 

 

 

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).

 

 

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817)

 

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 j.t. z późn. zm.),

akty zmieniające: (Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959)(Dz. U. 2004 nr 120, poz. 1252)(Dz. U. 2004 nr 210, poz. 2135)(Dz. U. 2005 nr 10, poz. 72)(Dz. U. 2009 nr 20, poz. 106).

 

akty wykonawcze

 

 

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

 

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 806).