Kariera

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny Środowiska nr ogłoszenia 66247

 • 1 etat
 • 1 stanowisko
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista ds. higieny pracy w Wydziale ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny Środowiska

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny,

ul. Targowa 65,

03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie sprawy administracyjnych, administracyjno-sądowych, skarg, wniosków, petycji  w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji – z obszarem zadaniowym higieny pracy – chorób zawodowych i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy,
 • współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • współpraca w przygotowaniu procedur kontrolnych i wytycznych z zakresu warunków pracy i chorób zawodowych,
 • przygotowywanie wyjaśnień i opinii w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Wydziału ds. Higieny Pracy,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów z zakresu higieny pracy,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania posłów, senatorów, pracodawców i pracobiorców w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie analiz, raportów i zestawień statystycznych w zakresie kompetencji Wydziału,
 • udział w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizujących zadania z zakresu higieny pracy,
 • organizacja krajowych narad szkoleniowych dla pracowników pionu higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów osobowych służbowych, w tym wyjazdy służbowe krajowe związane z udziałem w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od  ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji lub bezpieczeństwa i higieny pracy lub inżynierii ochrony środowiska lub inżynierii sanitarnej

doświadczenie/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Kodeksu pracy – w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, chorób zawodowych, czynników biologicznych w środowisku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie prawa,

 • studia podyplomowe z zakresu higieny pracy, bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy,
 • szkolenia lub kursy z zakresu higieny pracy, chorób zawodowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia, przeszkolenia oraz znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Termin składania dokumentów:

14.08.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny,

ul. Targowa 65,

03-729 Warszawa

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
 • pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 – Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 14.08.2020. r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „starszy specjalista HŚ/HP”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36 lub (22) 536-14-14.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?