Kariera

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia – nr ogłoszenia 39263

 • 1 etat
 • 1 stanowisko
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji, na odwołania przedsiębiorców od decyzji państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych o nałożeniu kar pieniężnych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • współpraca z jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu żywnością;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez konsumentów lub firmy z branży spożywczej dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi na decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi na działanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu żywnością;
 • udział w kontrolach tematycznych oraz kompleksowych prowadzonych przez pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Wojewódzkich, Powiatowych oraz Granicznych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji z obszaru bezpieczeństwa żywności i żywienia podczas narad i szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne lub medycyna weterynaryjna

doświadczenie/staż pracy: 3 lata stażu pracy w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Pozostałe wymagania niezbędne: 

 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia;
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość pakietu MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość problematyki związanej z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym w szczególności z bezpieczeństwem żywności i żywienia;
 • odpowiedzialność;
 • rzetelność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:

17.12.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gis.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej, komórka właściwa ds. kadr
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w ciągu których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu albo przesyłać w terminie do dnia 17.12.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „starszy specjalista ” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?