Kariera

Nabór na stanowisko specjalisty w Biurze Dyrektora Generalnego nr ogłoszenia 57953

 • 1 etat
 • 1 stanowisko
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie,

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty ds. kadr i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Dyrektora Generalnego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności uczestniczenie w procesie nawiązywania, przebiegu oraz rozwiązywania stosunku pracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązków pracodawcy,
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z określonymi wymaganiami prawnymi oraz zbioru danych pracowników GIS w systemie informatycznym w celu właściwej realizacji obowiązków pracodawcy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników GIS w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązków pracodawcy,
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami socjalnymi oraz z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w celu prawidłowego wydatkowania środków funduszu,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych dla instytucji zewnętrznych i kierownictwa w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązków pracodawcy,
 • współpraca z ZUS oraz innymi instytucjami w sprawach pracowniczych w celu prawidłowej realizacji zadań z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • udział w pracach Komisji Socjalnej jako sekretarz Komisji Socjalnej, przygotowanie wniosków do rozpatrzenia oraz protokołowanie jej posiedzenia w celu prawidłowego przebiegu i sprawnej organizacji pracy,
 • prowadzenie spraw grupowych ubezpieczeń na życie i opieki medycznej pracowników GIS.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych lub ekonomicznych

doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi kadrowej pracowników

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych;
 • znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • znajomość pakietu MS Office, w tym podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze administrowania lub obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 • studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii lub socjologii lub komunikacji lub prawa pracy;
 • przeszkolenie z zakresu prawa pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

07.12.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
 • pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 – Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu albo przesyłać w terminie do dnia 07.12.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „specjalista BG” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?