Kariera

Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ds. Nadzoru Sanitarnego w Departamencie Higieny Środowiska nr ogłoszenia 66552

 • 1 etat
 • 1 stanowisko
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego specjalisty do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej w Wydziale do spraw Nadzoru Sanitarnego w Departamencie Higieny Środowiska

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny,

ul. Targowa 65,

03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie spraw administracyjnych, administracyjno-sądowych, skarg, wniosków, petycji i innych wystąpień, w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, stanowisk i innej niezbędnej korespondencji, w szczególności dotyczących odstępstw od warunków technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności leczniczej,
 • przygotowywanie projektów ustaw oraz zmian do ustaw i wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych, higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w odniesieniu do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uczestniczenie w pracach legislacyjnych i merytorycznych zespołów wewnątrz i zewnątrz-resortowych, współpracowanie ze środowiskami naukowo-badawczymi, opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów, w celu określenia w przepisach prawa wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej,
 • realizowanie zadań, dotyczących w szczególności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, działań podejmowanych w i na rzecz środowiska, procesu inwestycyjnego w budownictwie, bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej,
 • opracowywanie, wytycznych, dokumentów strategicznych, informacji na stronę internetową, w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i higieny komunalnej, w celu oceny i udostępnienia informacji o stanie sanitarnym kraju oraz kreowania polityki nadzoru sanitarnego,
 • uczestniczenie w kontrolach jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania w obszarach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk społecznych (prawo lub administracja), lub nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

doświadczenie/staż pracy: powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o służbie cywilnej, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • umiejętność formułowania stanowisk na piśmie,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: gospodarki odpadami, zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, działalności leczniczej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Termin składania dokumentów:

21.08.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny,

ul. Targowa 65,

03-729 Warszawa

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
 • pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 – Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21.08.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „główny specjalista HŚ/NS”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-14 lub (22) 536-14-36.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?