Kariera

Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi – nr ogłoszenia 35123

 • 1 etat
 • 1 stanowisko
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista ds.  nadzoru, sprawozdawczości i analiz 

w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 • Współpraca z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zbierania, analizowania oraz gromadzenia informacji w zakresie działania Departamentu
 • Administrowanie elektronicznym systemem gromadzenia i przetwarzania danych (SMIOD) we współpracy z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi
 • Dokonywanie okresowych analiz w zakresie sprawowania nadzoru nad środkami zastępczymi
 • Zbieranie i analizowanie danych na temat rozwoju rynku środków zastępczych i nowych narkotyków
 • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie aktualizacji informacji o wydaniu decyzji administracyjnych dot. środków zastępczych i udostępnianie ich do informacji publicznej
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących realizacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych na temat środków zastępczych i metod ich dystrybucji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p . Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe

doświadczenie/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia lub badań naukowych

Pozostałe wymagania niezbędne: 

 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Power Point, Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość metodyki naukowej;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres.

Wymagania dodatkowe: 

 • odpowiedzialność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • samodzielność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:

11.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Sanitarny

Targowa 65,

03-729 Warszawa

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gis.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej, komórka właściwa ds. kadr
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu albo przesyłać w terminie do dnia 11.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „główny specjalista ŚZ” na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536-14-36 lub (22) 536-13-09.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?