Kariera

Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

  • 1 etat
  • 1 stanowisko
MINISTER ZDROWIA
ogłasza nabór na stanowisko:
Głównego Inspektora Sanitarnego
Główny Inspektorat Sanitarny
siedziba:
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
1. Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
    1) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
         wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań
         Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 683);
    2) jest obywatelem polskim;
    3) korzysta z pełni praw publicznych;
    4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5) posiada kompetencje kierownicze;
    6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego obejmuje w szczególności:
    1) kierowanie Głównym Inspektoratem Sanitarnym i reprezentowanie go na zewnątrz;
    2) ustalanie ogólnych kierunków działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynację i nadzór działalności tych organów;
    3) zarządzanie systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2
         ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261,z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
   4) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, wydawanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
        lub kontrolnych oraz żądanie od nich informacji w tym zakresie;
   5) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, w zakresie należącym do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustala nie szczegółowych zasad postępowania państwowych
        inspektorów sanitarnych;
   6) wykonywanie innych zadań ustawowych określonych ustawami innymi niż ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zadań zleconych przez ministra
        właściwego do spraw zdrowia.
3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
    1) życiorys;
    2) list motywacyjny;
    3) kopię dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
    4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
    5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym (np.: świadectwa
         pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
    6) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
    7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
         ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
         rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1);
    8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
    9) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  10) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
         bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  11) kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
        postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm);
 12) kopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (dotyczy kandydatów, do których ma zastosowania art. 202 ustawy z dnia 21 listopada
        2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.).
Wyżej
wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Dokumenty składane w ramach oferty (pkt 3), w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie,
należy nadsyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
albo składać osobiście w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli
i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO”
Oferty powinny być złożone w terminie
do dnia 30 lipca 2018 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają
uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów,
o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.
4. Informacje o metodach i technikach naboru:
    1) nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art.8 ust.10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
   2) technika naboru będzie polegała na:
       a) formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
       b) analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
       c) rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego,
           w szczególności wiedzy z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz sprawdzenie kompetencji
           kierowniczych.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?