Zadania Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Określanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi i higieny procesu nauczania w placówkach nauczania i wychowania, opieki, wypoczynku i rekreacji oraz w wyższych uczelniach.

Koordynowanie działań jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z oceną bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji itp. przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.

Nadzorowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży, w tym w szczególności:

  • rozpatrywanie odwołań od decyzji państwowych wojewódzkich inspektorów
    sanitarnych,
  • rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji,
  • przeprowadzanie kontroli jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
    higieny dzieci i młodzieży.

Gromadzenie danych statystycznych, opracowywanie analiz, ocen i raportów dotyczących higieny środowiska dzieci i młodzieży.

Opracowywanie stanowisk i opinii dotyczących środowiska nauczania wychowania.

Inicjowanie działań/programów w zakresie promocji zdrowia związanych z tworzeniem środowiska sprzyjającego zdrowiu i rozwojowi dzieci i młodzieży.

Współpraca z resortami, instytucjami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie problematyki promocji zdrowia i higieny dzieci i młodzieży.