O nas

Nasza misja

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

fax +48 22 635 92 90
Jarosław Jan Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, prof. CMKP
Lekarz, menedżer, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
tel. +48 22 49 65 571
fax +48 22 635 92 90
Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, studia podyplomowe z organizacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Od 2000 roku związana z Państwową Inspekcją Sanitarną. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz zespołów eksperckich. Autorka i współautorka publikacji z obszaru epidemiologii, zdrowia publicznego i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Honorowy dawca krwi. Zapalona motocyklistka.
tel. +48 22 49 65 573
fax +48 22 635 92 90
Grzegorz Hudzik - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.
tel. +48 22 53 61 304
fax +48 22 635 92 90
Marek Kuciński - Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji
w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych:

  • w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia,
  • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia,
  • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, również odwołuje jego zastępców.

Główny Inspektorat Sanitarny  

Jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład urzędu.

Komórki organizacyjne urzędu
Departament/Biuro Dyrektor Zastępca Dyrektora Kontakt
Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Aleksandra Lusawa +48 22 53 61 486
Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic Paweł Abramczyk  

+48 22 53 61 443

Departament Higieny Środowiska Anna Kamińska Agnieszka Strzemieczna +48 22 53 61 490

+48 22 53 61 437

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Monika Jarzębska Katarzyna Poskoczym

Przemysław Rzodkiewicz

+48 22 53 61 368

+48 22 53 61 420

Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Tomasz Białas +48 22 49 65 538
Departament Prawny Szymon Sala +48 22 53 61 330
Departament Nadzoru i Kontroli Marietta Rasielewska Konrad Jakubiak +48 22 49 65 572
Departament Ekonomiczno-Administracyjny Magdalena Maciejewska +48 22 53 61 311
Biuro Głównego Inspektora Joanna Kalinowska-Morka +48 22 53 61 346
Biuro Dyrektora Generalnego Joanna Pater +48 22 49 65 574

 

Film o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna

Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powoływana na okres trzech lat. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej.

W ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej tworzy się, działający jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego, Zespół do spraw Suplementów Diety, do którego zadań należy:

  • wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;
  • przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety,
  • określenie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działania lecznicze,
  • monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego, w drodze zarządzenia, przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?