Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w której zasadnicze zmiany dotyczą ograniczania zagrożenia zdrowia publicznego stwarzanego przez nowe substancje psychoaktywne (NPS) i środki zastępcze, obecne w produktach zwanych potocznie „dopalaczami”.

Nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenia liczby przypadków zatruć, lepszego wykorzystania metod operacyjnych i innych stosowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ograniczanie handlu „dopalaczami” oraz poprawę ścigania i karania sprawców przestępstw narkotykowych. Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany mają na celu objęcie NPS kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe oraz pozostawienie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie środków zastępczych, jak również wprowadzenie zakazu reklamy środków zastępczych oraz NPS.

Odpowiedzialność karna

Posiadanie, przywóz, wywóz, przewóz oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa NPS – ma być karane grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności.

Przyspieszenie umieszczania substancji w wykazach narkotyków

Rząd RP rozpatrując dokument szczególną uwagę zwrócił na wzmocnienie postępowania z zakresu oceny ryzyka stwarzanego przez substancje psychoaktywne, biorąc pod uwagę fakt, że na rynku narkotykowym stwierdzana jest coraz częściej obecność substancji o ostrej toksyczności.

Projekt zakłada, że na podstawie przyjętej rekomendacji Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, substancje i ich całe grupy, będą dodawane do wykazów środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych, będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Regulacja ta, na wzór innych krajów europejskich, przyspiesza umieszczanie substancji w wykazach narkotyków, w celu zapewnienia skuteczniejszej reakcji na charakter transgraniczny i globalny zasięg nowych narkotyków, podnosi poziom ochrony zdrowia. Powyższe umożliwi skuteczniejszą oraz szybszą ochronę społeczeństwa przed tym substancjami.

Rejestr zatruć, podejrzeń zatruć oraz zgonów

W projekcie ustawy wprowadza się obowiązek informacyjny na temat zatruć i podejrzeń zatruć oraz zgonów spowodowanych przez nowe narkotyki („dopalacze”) , są to dane przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego. Zakłada się, że wartość tego rozwiązania legislacyjnego to nie tylko utrwalenie dobrze funkcjonującego systemu a przede wszystkim nałożenie obowiązku zgłaszania ostrych przypadków zatruć oraz rejestracji zgonów umożliwi wczesne rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na zagrożenie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność będą musieli uzyskać na nią zezwolenie

Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie – przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą musieli uzyskać na nią zezwolenie od Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazywać inspektorowi do 31 marca  każdego roku informację za rok poprzedni z prowadzonej działalności. Ma też prowadzić ewidencję nowych substancji psychoaktywnych (według dat ich nabycia lub wejścia w ich posiadanie) przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego. Przedsiębiorca będący odbiorcą nowej substancji psychoaktywnej będzie musiał sporządzać dla każdej transakcji deklarację zastosowania nowej substancji psychoaktywnej. Nadzór nad tą działalnością sprawować będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 listopada 2018 r.