Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy to członkowie korpusu służby cywilnej, w którego skład wchodzą osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających.

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej.

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia następujące wymagania, określone w ustawie z dnia21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej:

  • jest obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy);
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Głównym Inspektoracie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej GIS, w zakładce Praca w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Oferty pracy w służbie cywilnej możecie Państwo znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronach Serwisu Służby Cywilnej.