There is no translation available.

Informacje i wyjaśnienia odnośnie stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności można znaleźć w dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską w porozumieniu z państwami członkowskimi i dostępnych na jej stronach internetowych.

Suplementy diety

Przy opracowywaniu składu suplementów diety pomocny jest dokument Komisji Europejskiej (wydany przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów) pt.: „Orientation paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins and minerals in foodstuffs” oraz zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.rejestrzp.gis.gov.pl) rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych.

Informacji na temat składu suplementów diety należy szukać również w monografiach naukowych, w tym m. in. dostępnych na następujących stronach internetowych:
Europejskiej Agencji Leków

Światowej Organizacji Zdrowia

Komisji Europejskiej

Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Żywność wzbogacana

Przepisy wspólnotowe oraz przydatne informacje dotyczące środków spożywczych wzbogaconych są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Żywność specjalnego przeznaczenia

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne są dodatkowe informacje i wytyczne odnośnie kwalifikacji i składu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in.:

  • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat żywności przeznaczonej dla osób cierpiących na zaburzenia przemiany węglowodanów (cukrzycę),
  • Report of the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen,
  • oraz szereg opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczących żywności przeznaczonej dla szczególnych grup ludności.

Od dnia 20 lipca 2016 r. obowiązywać będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009.

W rozporządzeniu tym podkreślono, że liczba kategorii środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego powinna zostać ograniczona do tych, które stanowią częściowe lub wyłączne źródło pożywienia dla niektórych grup ludności. Produkty należące do tych kategorii powinny mieć zasadnicze znaczenie przy postępowaniu w pewnych schorzeniach lub być kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie pożądanej adekwatności odżywczej żywności dla niektórych szczególnie wrażliwych grup ludności, które są jako takie ściśle określone.

Zakresem ww. rozporządzenia (UE) nr 609/2013 objęto wyłącznie: preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla dzieci, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Należy więc mieć na uwadze, że od daty zastosowania ww. rozporządzenia (UE) nr 609/2013, inne niż ww. produkty nie mogą być wprowadzane do obrotu jako żywność specjalnego przeznaczenia. W art. 20 rozporządzenia (UE) 609/2013 przewidziano odpowiednie środki przejściowe.

W rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 uprawniono także Komisję Europejską do przyjęcia aktów delegowanych. Zostaną w nich określone wymogi szczegółowe dotyczące składu oraz etykietowania, prezentacji i reklamy żywności objętej zakresem rozporządzenia (UE) nr 609/2013.

Na stronie Komisji Europejskiej, zamieszczono sprawozdania z posiedzeń Grupy Ekspertów w sprawie żywności dla niemowląt i małych dzieci, specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, które odbyły się w latach 2013 – 2015, i na których dyskutowano nad projektami ww. aktów delegowanych.