There is no translation available.

W dniu 11 grudnia 2015 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. WE L 327 z 11.12.2015, str. 1).

Ulotka KE w sprawie nowej żywności

Tekst rozporządzenia

Nowe przepisy w zakresie nowej żywności będą stosowane po upływie dwóch lat po wejściu w życie nowego rozporządzenia, a ich stosowanie rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Obecnie nowa żywność podlega swoistym procedurom oceny bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, str. 1, z późn. zm.) oraz w art. 92 i art. 121 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).

Nowa żywność to zgodnie z definicją żywność, która nie była spożywana w Unii Europejskiej na znaczną skalę przed dniem 15 maja 1997 roku, czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 258/97.

Jednym ze źródeł informacji na temat statusu składników jest prowadzony przez Komisję Europejską – Katalog Nowej Żywności

Katalog Nowej Żywności jest to zbiór nazw składników żywności wraz z dostępną na daną chwilę informacją o statusie składnika. Katalog ten powstaje w wyniku zapytań kierowanych z wszystkich państw członkowskich poprzez właściwe urzędy (w Polsce – Główny Inspektorat Sanitarny) do grupy roboczej ds. nowej żywności działającej przy Komisji Europejskiej. W ustalaniu statusu danego składnika biorą udział też kompetentne jednostki naukowo-badawcze upoważnione do prowadzenia oceny nowej żywności.

Katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. Obejmuje on tylko te składniki, które były przedmiotem zainteresowania ww. grupy roboczej. Katalog nowej żywności podaje orientacyjne informacje, czy składnik wymaga, czy też nie, procedury autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97.