There is no translation available.

 

 

 

fiolki

 

 

 

Produkty biobójcze stanowią substancję lub mieszaninę, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz 1926)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1 ze zm.),

 

Nadzór nad przestrzeganiem powyższych przepisów w zakresie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w działalności zawodowej, wg.swoich właściwości sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 

Zadania kontrolne obejmują m.in. sprawdzenie:

 • posiadania i ważności stosownego pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego, wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • dostępności karty charakterystyki produktu biobójczego, sporządzonej na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH),
 • obecności substancji czynnej,
 • zawartości substancji nie będących substancjami czynnymi, ale wymagających rejestracji (jako składniki mieszanin w rozumieniu rozporządzenia REACH),
 • zgodności przeznaczenia i rodzaju produktu biobójczego z danymi figurującymi w pozwoleniu na obrót.

 

W zakresie swoich właściwości nadzór nad przestrzeganiem ww. przepisów sprawują również:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Wojskowa Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Inspekcja Handlowa
 • Inspekcja Ochrony Środowiska

 

Obrót produktami biobójczymi związany jest z dotrzymaniem przez podmioty odpowiedzialne odpowiednich wymogów w zakresie klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. W tym aspekcie zastosowanie znajdują m.in. przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

 

ręka

 

Najbardziej rozpowszechnionymi grupami produktów biobójczych są:

 • produkty stosowane do utrzymywania higieny człowieka (grupa 1)
 • produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze (grupa 2), głównie są to produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli
 • produkty stosowane do konserwacji drewna, mające na celu zwalczanie organizmów, które niszczą lub szpecą drewno (grupa 8)
 • produkty do zwalczania gryzoni, działające na innej zasadzie niż odstraszanie organizmów lub ich wabienie (grupa 14)
 • produkty do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów (grupa 18)
 • repelenty i atraktanty (grupa 19), produkty do odstraszania (repelenty) i przywabiania (atraktanty) - stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (bezkręgowców, takich jak np. pchły; kręgowców, takich jak np. ptaki), działające odstraszająco lub wabiąco, łącznie z produktami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka lub zwierząt.

 

Szczegółowy podział na kategorie i grupy produktów biobójczych zawarty jest w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (zał. pdf).

 

Organem właściwym w rozumieniu art. 81 ust. 1 rozporządzenia 528/2012 jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych