There is no translation available.

Lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego

(z podziałem na województwa):

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

 

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych - osoba, która uzyskała uprawnienie nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w następujących zakresach:

  • budownictwo przemysłowe (BP)
  • budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BO)
  • budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia (BOS)
  • budownictwo przemysłowe i ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (BPiO);
  • bez ograniczeń (N)

Uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych przyznaje się osobie, która:

- ukończyła studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna,

- legitymuje się co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów,

- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

W przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Uprawnienie rzeczoznawcy przyznaje się na wniosek kandydata skierowany do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do wniosku dołącza się:

1) uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie kandydata;

2) dokumentację potwierdzającą posiadanie praktyki zawodowej jw. :

· 10-letnią praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów,

· w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna    obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

3) informację określającą zakres uprawnienia, o które przyznanie kandydat się ubiega,

4) zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata kursu przygotowującego do uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli kandydat ukończył taki kurs.

Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.

Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobierana jest opłata.

Wysokość opłaty wnoszonej przez kandydata w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy wynosi:

- za część pisemną egzaminu - 150% najniższego wynagrodzenia;

- za rozpatrzenie wniosku, o zwolnienie z części pisemnej egzaminu kandydata - 50% najniższego wynagrodzenia;

- za część ustną egzaminu - 60% najniższego wynagrodzenia.

 

Szczegółowy zakres działania oraz tryb powoływania rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792).

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi listę rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z podziałem na województwa (lista przedstawiona na wstępie).